در باب ارتباط محمود و شاهنامه می فرماید

جهان آفرین تا جهان آفرید

چون او مرزبانی نیامد پدید

جهاندار محمود شاه بزرگ

به آبشخور آرد همی میش و گرگ

ز کشمیر تا پیش دریای چین

برو شهریاران کنند آفرین

چو کودک لب از شیر مادر بشست

ز گهواره محمود گوید نخست

به ایران همه خوبی از داد اوست

کجا هست مردم همه یاد اوست

به تن ژنده پیل و به جان جبرئی

به کف ابر بهمن به دل رود نیل

هر آنکس که دارد ز پروردگان

از آزاد و از نیکدل بردگان

شهنشاه را سربه‌سر دوستوار

به فرمان ببسته کمر استوار

جهان بی‌سر و تاج خسرو مباد

همیشه بماناد جاوید و شاد

همیشه تن آباد با تاج و تخت

ز درد و غم آزاد و پیروز بخت

/ 0 نظر / 4 بازدید